Saturday, April 23, 2011

ခင္ပြန္းၿကီး၁၀ပါးကန္ေတာ့နည္း

ခင္ပြန္းၿကီး၁၀ပါးအားၿပစ္မွားသူတုိ့ၿကံုရမည့္ ဒဏ္၁၀ပါး

၁။ၿပင္းထန္ေသာဦးေခါင္းနာစသည္ေ၀ဒနာမ်ားၿဖစ္ၿခင္း

၂။ပို္င္ဆုိင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ားဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးၿခင္း

၃။လက္ေၿခၿပတ္ၿခင္း၊ကို္ယ္အဂၤါပ်က္စီးၿခင္း

၄။ကုသ၍မရနုိင္ေသာၿကီးေလးသည့္ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ၿခင္း

၅။ရူးသြပ္ၿခင္း၊ စိတ္မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ၿခင္း

၆။မင္းၿပစ္မင္းဒဏ္ခံရၿခင္း

၇။မတရားသၿဖင့္စြပ္စြဲခံရၿခင္း

၈။ေဆြမ်ိဳးေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းမရရွိၿခင္း

၉။စည္းစိမ္ဥစၥာအေၿခြအရံမ်ားပ်က္စီးၿခင္း

၁၀။ေနရာတုိက္အိမ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးၿခင္း

ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌ထုိဒဏ္၁၀ပါးသင့္မည့္အၿပင္ေသလြန္ေသာ

အခါ၌လည္းအပါယ္ငရဲသို့္က်ေရာက္နုိ္င္ပါသည္။

ခင္ပြန္းၿကီး၁၀ပါးပူေဇာ္ၿခင္းအက်ိဳး

၁။အစားအစာမရွားပါးၿခင္း

၂။ေရာက္ရာအရပ္၌ေလးစားပူေဇာ္ခံရၿခင္း

၃။ရန္သူမိ်ဳးငါးပါးႏွင့္ကင္းေ၀းနုိင္ၿခင္း

၄။လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားၿခင္း

၅။ပရိသတ္အလယ္၌တင့္တယ္စြာေနႏိုင္ၿခင္း

၆။ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ေက်ာ္ေစာၿခင္း

၇။အေၿခြအရံမ်ားၿခင္း

၈။စီးပြားဥစၥာဖြံၿဖိဳးတုိ္းတက္ၿခင္း

၉။ေဘးဒုကၡၿကံုေသာ္အကူအညီရရွိၿခင္း

၁၀။သားေကာင္းသမီးေကာင္းရရွိႏုိင္ၿခင္း

ခင္ပြန္းၿကီး၁၀ပါးကန္ေတာ့နည္း

ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္သံသရာမွစ၍ယေန႔တုိ္င္ေအာင္-

၁။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ္ယ္ေတာ္ၿမတ္ၿကီးအေပၚ၌

၂။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒါၶအရွင္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ၿကီးတို့္အေပၚ၌

၃။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ အဂသာ၀က၊မဟာသာ၀က ရဟႏာၱအရွင္ၿမတ္ၿကီးတုိ႔အေပၚ၌

၄။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ ရဟႏာၱအရွင္ၿမတ္ၿကီးတုိ႔အေပၚ၌

၅။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ မိခင္တုိ္႔အေပၚ၌

၆။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ ဖခင္တုိ္႔အေပၚ၌

၇။ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္က်ိဳးေၿကာင္းၿပ၍ဆံဳးမတက္ေသာဆရာသမားတုိ္႔၏အေပၚ၌

၈။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊သမာဓိဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္တုိ႔ကိုဆည္းပူးၿဖည့္က်င့္လ်က္ရွိၿကကုန္
ေသာလူပုဂၢဳိလ္၊ရဟန္းပုဂၢိဳလ္တုိ႔အေပၚ၌

၉။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၿကီးမားၿကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို္႔ကိ္ုေဟာေၿပာၿပသဆံုးမတက္ေသာဆရာသမားတို႔အေပၚ၌

၁၀။ထမင္းတစ္လုပ္၊ေရတစ္မႈတ္စသည္ၿဖင့္ေပးကမ္းခ်ီးၿမွင့္ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ပုဂၢိဳလ္တို့၏အေပၚ၌

ကာယကံ၊ ၀စိကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတုိ႔ၿဖင့္ၿပစ္မွားမိခဲ့သည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုအၿပစ္တုိ့ကိုေပ်ာက္ပါေစၿခင္း

အက်ိဳးငွာရိုေသၿမတ္နုိးလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား….။

ဤသို႔ရိုခိုးပူေဇာ္ဖူးေၿမာ္မာန္ေလ်ာ့ကန္ေတာ့ရေသာေကာင္းမႈကံေစတနာတုိ႔ေၿကာင့္အလံုးစံဳေသာေဘးေရာဂါ

အႏ ၱရာယ္အေပါင္းတုိ႔မွကင္းေ၀းၿပီးလွ်င္ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၿကားေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါးၿမတ္တရားကုိ

ေကာင္းစြာသိၿမင္၍ နိဗၺာန္သို့၀င္နုိ္င္ေသာကုိ္ယ္ၿဖစ္ရပါေစသားအရွင္ဘုရား။

ေလာကီမဂၤလာအၿဖာၿဖာတုိ႔သည္လည္းစိတ္ၿကံတုိ္င္းေတာင္းတတုိ္င္းလြယ္ကူလွ်င္ၿမန္စြာၿပည့္စံု၍၊ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း

ေအးခ်မ္းရပါေစသားအရွင္ဘုရား……။

http://forverfriends.ning.com/ မွ ကူးယူတင္ျပသည္ ။

No comments:

Post a Comment