Wednesday, January 12, 2011

ဘာ့ေၾကာင့္သာဓုေခၚၾကတယ္

သာဓုေခၚဆိုျခင္းကို ပတၱာနုေမာဒနာ ကုသိုလ္ဟုေခၚပါသည္။
သူမ်ားေပးေ၀ေသာ ေကာင္းမႈကို ႏႈတ္ျမြက္သံခ်ိဳ သာဓုေခၚဆိုၾကရျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္တို႔ႏွင့္ထပ္တူ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္ပြါးခံစားနိုင္ခြင့္ရွိၾက၍ (သာဓု) ေခၚဆိုၾကသည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။


သာဓုေခၚဆိုရက်ိဳး

သူမ်ားေပးေ၀ေသာ ေကာင္းမႈကို ႏႈတ္ျမြက္သံခ်ိဳ သာဓုေခၚဆိုၾကရျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္တို႔ႏွင့္ထပ္တူ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိခံစားနိုင္ပါသည္။

ဤေနရာ၌ စဥ္းစားစရာအခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားရွ
ိပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး ႏွင့္ၿပိတၱာမ်ားအေၾကာင္းကိုအနည္းငယ္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါမည္။

ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးသည္ ေ၀ဠဳ၀န္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားျမတ္စြာ သာသနာေတာ္အတြက္ ေပးလွဴလိုက္ျပီးသည့္ညတြင္ျပိတၱာအေပါင္း၏ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ိဳးစံုကို ႀကံုေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဘုရားရွင္ထံေလွ်ာက္ထားအျပီးတြင္မွ အတိတ္ဘ၀က ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ၾကေသာျပိတၱာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သူတို႔သည္ ကႆပဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွသည္ ေဂါတမဘုရားရွင္ ေရႊလက္ေတာ္အထိ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးေကာင္းမႈျပဳအမွ်ေပးေ၀မည့္ေန႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာျဖင့္
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ေကာင္းမႈကိုျပဳကားျပဳခဲ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္သူတို႔ကိုရည္စူး၍ အမွ်ေပးေ၀မႈကိုကားမျပဳခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ သာဓုေခၚခြင့္၊ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ကို ခံစားခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။ ( ဤေနရာ၌ ပထမဆံုးအခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ခ် မွတ္သားၾကပါစို႔)။
ေကာင္းမႈရွင္က ရည္စူး၍ အမွ်ေပးေ၀ျခင္းမခံရလွ်င္ သာဓုေခၚခြင့္၊ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ကို ခံစားခြင့္မရနိုင္။

ေနာက္တစ္ေန႔ ေကာင္းမႈျပဳအမွ်ေပးေ၀ေသာအခါ သာဓုေခၚနိုင္ၾက၍ ျပိတၱာမ်ား စားေန၀တ္ အဆင္ေျပသြားခဲ့ၾကပါသည္။
မိမိတို႔ကိုရည္စူး၍ျပဳေသာ  ေကာင္းမႈကို  ေကာင္းမႈရွင္တို႔က  ႏႈတ္ျမြက္သံေျခြ  အမွ်ေပးေ၀သည့္အခါ သာဓုေခၚနိုင္ပါလွ်င္ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ကို ခံစားၾကရသည္။


တစ္ဆင့္တက္၍စဥ္းစားဖြယ္

သာဓုေခၚက ေကာင္းမႈရွင္တို႔ႏွင့္ထပ္တူ ကုသိုလ္ရသည္ဆိုပါက ေကာင္းမႈျပဳအျပီးတြင္ ၄င္းျပိတၱာတို႔သာ သာဓုေခၚဆိုၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ လူသားစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ မင္းၾကီး၏အေျခြအရံမ်ားလည္း သာဓုေခၚဆိုၾကမည္သာျဖစ္ပါ၏။
ထိုတြင္ ေကာင္းမႈရွင္ျဖစ္ေသာ မင္းႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ သာဓုေခၚဆိုၾကသူ လူအေပါင္းတို႔၌လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈ၏အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္တစ္စံုတစ္ခုမွ်ကို ဒိ႒ထင္ထင္ မေတြ႔မျမင္ၾကရပါဘဲလွ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သာဓုေခၚရွာ ထိုျပိတၱာတို႔ဆီမွာမွ ေကာင္းမႈ၏အက်ိဳးကိုေတြ႔ျမင္ၾကရပါသနည္း။ ( ေကာင္းမႈရွင္ျဖစ္ေသာ မင္းႀကီး၌ ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ မည္သည့္ အ၀တ္တန္ဆာ၊ ေရတြင္းေရကန္။ ေျခြရံသင္းပင္း၊ ဆင္ျမင္းရထား၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမွ် တိုးပြါး၍ မလာပါဘဲလွ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္ေ၀ခံသာဓုေခၚၾကရသူျပိတၱာတို႔မွာမွ နတ္၀တ္တန္ဆာ၊  စားစရာတို႔ ျဖစ္ေပၚ၍လာရပါသနည္း။ ျပိတၱာမဟုတ္သူ သာဓုေခၚဆိုၾကသူ ထိုထိုလူတို႔၌လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုအက်ိဳးေပးမ်ားထင္ရွားစြာ မရရွိၾကပါသနည္း ဟုဆိုလိုပါသည္။)


( နက္ျဖန္မွဆက္၍ စဥ္းစားၾကပါမည္။ ယေန႔ စာၾကြင္းအျဖစ္ သီရိလကၤာနိုင္ငံမွ အမွ်ေပးေ၀ပံုကို ဗဟုသုတမွ်ေ၀လိုပါသည္)

ဦးဇင္းတို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အမွ်ေပးေ၀ၾကေသာအခါ-----

( ၁) ၾကားၾကားသမွ် အမွ်၊ အမွ်၊ အမွ် ---ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
(၂) ကုသိုလ္---------- အမွ်၊ အမွ်၊ အမွ် ---ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
အမွ်ေပးေ၀ေလ့ရွိၾကပါသည္။


သီရိလကၤာ၌ အမွ်ေပးေ၀ၾကပံုမွာ-----

ဣဒံေမ ဉာတီနံေဟာတု ၊ သုခိတာ ေဟာႏၱဳ ဉာတေယာ---ဟူ၍ အမွ်ေပးေ၀ၾကပါသည္။
(အဓိပၸါယ္မွာ--"ဤေကာင္းမႈသည္ ေဆြမ်ိဳးတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါေစ၊ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ ခ်မ္းသာၾကပါေစ"
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္)

က်န္းမာပါေစ---
ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ ေက်ာင္းတက္ရတဲ့အတြက္ တစ္ဆက္တည္း မေျဖၾကားလိုက္နိုင္သည္ကို နားလည္ေပးပါရန္---။

ေမတၱာျဖင့္
ဦးဇင္း (သီရိလကၤာ)

လူ႔ဘ၀ ႏွင့္ ၿပိတၱာဘ၀ ကြာဟခ်က္မ်ား

လူ႔ဘ၀သည္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယ (၃) ဌာနလံုး ဟန္ခ်က္ညီပါမွ အက်ိဳးေပးတရား ထင္ရွားရနိုင္ေသာဘ၀ထူးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားနိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳး ၀န္းက်င္
အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔ထံမွ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့တို႔ကို ရနိုင္ေသာ ဘ၀မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔ဘ၀အေနတြင္ ယခုျပဳေသာ ေကာင္းမႈ၏အက်ိဳးကို ေလာေလာလတ္လတ္ ေတြ႔ျမင္ခံစားရရန္
အလြန္ခဲယဥ္းလွပါသည္။ ( လူ႔ဘ၀သည္ ကံ၏အစြမ္းသက္သက္ျဖင့္ ရပ္တည္၍ရေသာ ဘံုဘ၀မ်ိဳးမဟုတ္၊ဉာဏ္၊ ၀ီရိယ အစြမ္းတို႔ျဖင့္ပါ ေပါင္းစပ္နိုင္ပါမွ ရပ္တည္နိုင္ေသာ ဘံုဘ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။)


ၿပိတၱာဘ၀သည္ကား ကံအက်ိဳးေပးတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနရေသာ ဘံုဘ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္။မိမိတို႔ျပဳခဲ့ေသာ ကံအတိုင္းသာ အက်ိဳးေပးခံစားေနၾကရၿပီး မည္မွ်ပင္ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ေစကာမူ
ဉာဏ္၊ ၀ီရိယအက်ိဳးကို ခံစားခြင့္မရွိၾကရွာေသာ ဘံုဘ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားေသာ္လည္းအရာမထင္နိုင္သလို၊  စားေန၀တ္အကူအညီကို မည္သူ႔ထံကမွ် မရရွိနိုင္ေသာ ဘံုဘ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္။
(ၿပိတၱာဘ၀သည္ ကံ၏အစြမ္းသက္သက္ျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနရေသာ ဘံုဘ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုပါသည္။)
ကံအက်ိဳးေပးရာကာလ

(၁) တစ္ခ်ိဳ႕ကံတို႔သည္ ထိုကံကိုျပဳလုပ္ေသာ ဘ၀၌ပင္ လက္ငင္းအက်ိဳးေပးသည္။
(၂) တစ္ခ်ိဳ႕ကံတို႔သည္ ေသျပီးသည့္ေနာက္ တစ္ဆက္တည္းေရာက္ရွိသည့္ ဘံုဘ၀၌ အက်ိဳးေပးသည္။
(၃) တစ္ခ်ိဳ႕ကံတို႔သည္ ၾကားတစ္ဘ၀ျခားျပီးေနာက္၌မွသာ အက်ိဳးေပးသည္။
(၄) တစ္ခ်ိဳ႕ကံတို႔သည္ မည္သည့္အက်ိဳးကိုမွ် ေပးခြင့္မရနိုင္ဘဲ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။

၎တို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ( ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ၊ ဥပပဇၨေ၀ဒနိယကံ၊ အပရာပရိယေ၀ဒနိယကံ၊ အေဟာသိကံ) ဟူ၍ေခၚဆိုပါသည္။

ထိုတြင္ ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံကို လူ႔ဘ၀ လူ႔အေနျဖင့္ ခံစားရရွိနိုင္ရန္ အလြန္တရာ ခဲယဥ္းလြန္းလွပါသည္။ျပိတၱာတို႔အတြက္မူကား သာဓုေခၚဆိုရျခင္း (ပတၱာနုေမာဒနာ) ကုသိုလ္ကံ၏ ဒိ႒ဓမၼအက်ိဳးကို ထိုဘ၀၌ပင္ ခံစားခြင့္ ရနိုင္ၾကပါသည္။

(ဤေနရာ၌ ထိုကံတို႔၏  မည္သို႔မည္ပံု လက္ငင္းအက်ိဳးေပးနိုင္ပံု ေနာက္ကာလ ေနာက္ဘ၀မွသာ အက်ိဳးေပးနိုင္ပံုတို႔ကိုေရးသားေဖာ္ျပသင့္ေသးေသာ္လည္း  အလြန္ရွည္လ်ားသြားမည္ျဖစ္၍ လက္ေရွာင္ထားလိုက္ပါသည္။)


အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္သင့္သည္မွာ--
သာဓုေခၚဆိုျခင္းသည္ ပုညႀကိယာ (၁၀)ပါးတြင္ အ၀င္အပါ
(ပတၱာနုေမာဒနာ) ကုသိုလ္ကံမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေကာင္းက်ိဳးကို ဧကန္ေပးနိုင္ေသာကံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

(သီရိလကၤာတြင္ မုဆိုးဘ၀မွ ရဟန္းျပဳလာသူ ဖခင္ႀကီး ကြယ္လြန္ခါနီး ငရဲနိမိတ္ထင္ေနသျဖင့္ သားရဟန္းေတာ္က အဖကိုယ္စား ပန္းမ်ားလွဴဒါန္းေပးျပီး ၀မ္းေျမာက္ေစရာ ငရဲနိမိတ္ေပ်ာက္၍
နည္ျပည္နိမိတ္မ်ားထင္လာျပီး နတ္ျပည္ေရာက္ရေၾကာင္း မွတ္သားဖူးပါသည္။ ဤသည္မွာ သာဓုေခၚဆိုရျခင္းအက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာျပနိုင္ေသာ ျပယုဂ္ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္အခန္႔သင့္ေသာအခါ
ယင္း၀တၱဳအေထာက္အထားကို ေပးပို႔လိုက္ပါမည္)

တရားေတာ္အဆံုးတြင္ သာဓုေခၚဆိုျခင္းေၾကာင့္ -------
ခံတြင္းမွ ၾကာပန္းရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ျခင္းအက်ိဳးကို ခံစားရရွိနိုင္ပါသည္။
ပံု၀တၱဳသာဓကကို ဤေနရာသို႔ သြားေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။


က်န္းမာပါေစ---

ေမတၱာျဖင့္
ဦးဇင္း (သီရိလကၤာ)

ကြ်န္မတို႕ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကိုလုပ္ျပီးအျမဲအမွ်ေပးေ၀ေလ့ရွိၾကပါတယ္..သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႕ရဲ႕ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို လည္း သာဓုေခၚဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္..သာဓုေခၚဆိုျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္း နဲ႕ အက်ိဳးကို အေသးစိပ္သိရွိႏိုင္ပါရန္ ကြ်န္မရဲ႕ ဆရာျဖစ္ေသာ
အျမဲတရားဓမၼေတြကိုသင္ၾကားေဆြးေႏြးေပးေသာ ဦးဇင္းအားေမးေလွ်ာက္ျပီး ဦးဇင္း၏ေျဖၾကားခ်က္ကို အားလံုးအားမွ်ေ၀ပါသည္။  ။

စာဖတ္သူမ်ားအားလံုးကုသိုလ္အစုစုတို႕ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာသာဓုေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစ...

ကိုယ္စိတ္ႏွပါးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ..

ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္

အိအိေအာင္

No comments:

Post a Comment