Friday, December 9, 2011

ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ပါ
ဆိတ္,တင္,ေျဖာင့္,ငါး၊ေရွ႔ျမဲ-ပြား,ၾကိဳးစားဘာ၀နာ။

ကမၼ႒ာန္း။     ။ကမၼ႒ာန ပါဠိကုိ ျမန္မာလို ကမၼ႒ာန္း ဟုေခၚၾက၏(ကမၼ-ဘာ၀နာအလုပ္၏+႒ာန-တည္ရာ။)ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္မူကုိပင္ ဘာ၀နာအလုပ္ ဟုလည္းေခၚ၏(ဘာ၀နာ-မိမိစိတ္ကုိ သာမန္လူမ်ားကဲ့သုိ႔ ေသးေသးသိမ္သိမ္ မျဖစ္ေစဘဲ၊ ၾကီးမားေစျခင္း၊တုိးပြားေစျခင္းအလုပ္။) ကမၼ႒ာန္းအာထုတ္ရာ၌ အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေနေသာစိတ္သည္ ဘာ၀နာအလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၼ မည္၏ ထုိဘာ၀နာကမၼ၏တည္ရာျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္စေသာ အာရုံမ်ားသည္ ဌာနမည္၏။
ကမၼ႒ာန္း ၂ မ်ိဳး။   ။ ထုိကမၼ႒ာန္းသည္ သမထကမၼ႒ာန္း ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းဟု (၂)မ်ိဳးရွိ၏။ ထုိတြင္ စိတ္တည္ၾကည္၍ကိေလသာအပူေတြကုိ ျငိမ္းေစနုိင္ေသာ သမာဓိကုိ “သမထ” ဟုေခၚ၏ ထုိသမထကမၼ႒ာန္းသည္ ဗုဒၶါနုႆတိ၊ေမတၱာ၊အသုဘ၊မရဏာနုႆတိ၊အာနပါနစေသာအားျဖင့္ အက်ယ္(၄၀)ရွိ၏။ ရုပ္နွင့္စိတ္ေစတသိက္ကုိ သခၤါရ ဟုေခၚ၏၊ ထုိရုပ္နာမ္သခၤါရတုိ့ကုိ အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱဟုရူေနေသာ ဥာဏ္ကုိ “၀ိပႆနာ” ဟု ေခၚ၏။ ထုိ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းကား-အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အနိစၥာနုပႆနာ၊ဒုကၡာနုပႆနာ၊အနတၱာနုပႆနာဟု (၃)မ်ိဳးသာရွိသည္။
ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္။     ။ေလာက၌ တုိးတက္ၾကီးပြားေအာင္ မွန္းထားအပ္ေသာအလုပ္ဟူသမွ်သည္ ၾကိဳးစားနုိင္သူ တခ်ိဳ႔လူမ်ားအတြက္သာ အထေျမာက္၏။တခ်ိဳ႔မွာ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း အထမေျမာက္ဘဲ ပ်က္စီးတတ္ေသး၏၊ မၾကိဳးစားလွ်င္ကား အဘယ္မွာအက်ိဳးရပါေတာ့အံ့နည္း။ ထုိ႔အတူ ဤကမၼ႒ာန္းအလုပ္ကုိလည္း ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အားထုတ္နုိင္မွ တခ်ိဳ႔အထေျမာက္၏၊မၾကိဳးစားလွ်င္ကား အထမေျမာက္နုိင္၊သုိ႔ေသာ္ ေနာင္အခါအတြက္ပါရမီဓာတ္ခံေလာက္ေတာ့ ျဖစ္စရာရွိပါေသး၏။
အားထုတ္ပုံအစဥ္။     ။ဆိတ္, တင္ , ေျဖာင့္ , ငါး၊ ေရွ႔ျမဲ-ပြား, ၾကိဳးစားဘာ၀နာ -ဟုူေသာ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္၏လကၤာေဆာင္ပုဒ္နွင့္အညီ…
ဆိတ္။    ။ကမၼ႒ာန္းအလုပ္ဟူသည္ ပဓာနအားျဖင့္ စိတ္အလုပ္ျဖစ္၏၊ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်က္စိအာရုံ၊ နားအာရုံျဖစ္ေသာ ရဟန္းရွင္လူေတြ မ်ားေသာေနရာ၊ စကားေျပာသံ၊စာအံသံ၊ ဓာတ္စက္သံညံေနေသာေနရာသည္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာ တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာမဟုတ္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားကုိ မျမင္ရေသာ မေတြ႔ရေသာ လူသံေတြမၾကားရေသာ တိတ္ဆိတ္ေသာ ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာသာ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ဖုိ႔ ေကာင္းေသာေနရာျဖစ္သည္။
တင္။   ။ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာကုိရျပီးေသာအခါ ေယာက်္ားျဖစ္လွ်င္ တင္ပလႅင္ေခြ၍ ထုိင္ပါ။ မိန္းမျဖစ္လွ်င္ ယခုအခါဘုရားရွိခုိးရာ၌ ထုိင္သလုိ တ၀က္တင္ပလႅင္ျဖင့္ထုိင္ပါ၊ ဤနည္းကား က်မ္းဂန္တုိ႔၌ ေတြ႔ရေသာထုိင္ပုံျဖစ္သည္။
ယခုေခတ္။   ။ယခုအခါ၌ကား တင္ပလႅင္ေခြ၍ ၾကာၾကာထုိင္လွ်င္ အေညာင္းေျပသြားတတ္ေသာ္လည္း ေန႔ရက္မ်ားေသာအခါ ထုံနာ၊က်င္နာစေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာတတ္၏။ဘာ႔ေၾကာင့္နည္း-ၾကာၾကာေကြးေနရေသာ ေျခသလုံးေပါင္တုိ႔၌ေသြးေလတုိ႔သည္ အထက္ေအာက္ ေကာင္းစြာမေလွ်ာက္ရေသာေၾကာင့္တည္း။
သက္သာသလုိထုိင္။   ။ကမၼ႒ာန္းအလုပ္၌ သမာဓိရဖုိ႔က ပဓာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခကုိ ဆန္႔၍ထုိင္မွ သမာဓိရလွ်င္ ဆန္႔၍ထုိင္ပါ၊ ကုလားထုိင္စေသာ ျငိမ္သက္ေသာ ထုိင္ခုံ၌ ထုိင္မွ အေနသက္သာ၍ သမာဓိရလွ်င္ ထုိင္ခုံ၌ထုိင္ပါ၊ေညာင္းလွ်င္ မတ္မတ္ရပ္လုိက္ပါ၊လမ္းေလွ်ာက္လုိလွ်င္ လမ္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ကမၼ႒ာန္းကုိေတာ့ ေပ်ာက္မသြားေအာင္ သတိစုိက္ထားဖုိ႔လိုပါသည္။ အရွင္အာနႏၵာသည္ စၾကၤ႔သြားရင္း ကာယကတာသတိကမၼ႒ာန္းကုိ အားထုတ္စဥ္ ၀ီရိယလြန္ေနေသာေၾကာင့္ တရားမေပါက္ဘဲရွိရကား ကုတင္ေပၚ၌ လွဲေလွ်ာင္းလုိက္ရာ ေခါင္းအုံးေပၚ၌ ဦးေခါင္းမေရာက္ေသးခင္ ရဟႏၱာျဖစ္ပါသည္။
ေမတၱာသုတ္ေတာ္။   ။ေမတၱာကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ရာ၌” တိ႒ံ စရံနိသိေႏၷာ ၀ါ သယာေနာ, ယာ၀တႆ ၀ီတမိေဒၶါ၊ ဧတံသတိ ံ အဓိေ႒ယ်-(သတၱ၀ါအာရုံေပၚ၌) ရပ္ေနရင္းလည္း ဤေမတၱာသတိကုိ စူးစူးစုိက္စုိက္ ထားရမည္၊ စၾကၤ ံသြားရင္းလည္း ဤေမတၱာသတိကုိ စူးစူးစုိက္စုိက္ ထားရမည္၊ ထုိင္ေနရင္းလည္း ဤေမတၱာသတိကုိ စူးစူးစုိက္စုိက္ထားရမည္၊လွဲေနရင္းလည္း ဤေမတၱာသတိကုိ စူးစူးစုိက္စုိက္ထားရမည္၊ ဤသို႔ေမတၱာသုတ္၌ ေဟာေတာ္မူပါသည္၊ထုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာကလည္းထုိင္၍ခ်ည္း အားထုတ္ရမည္ဟု မဆုိလို၊သက္သာသလုိေန၍ အားထုတ္ေစလိုပါသည္။
ေျဖာင့္။     ။ထုိင္၍အားထုတ္ေသာအခါ၌ကား ခါးမွအထက္ ကုိယ္ကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္(စန့္စန့္)ထားရသည္၊ဘာေၾကာင့္နည္း-ခပ္ကုန္းကုန္း ခပ္ေကြးေကြးထားလွ်င္ ေက်ာရုိးခ်င္းထိ၍ ထပ္ေနသည့္အတြက္ၾကာၾကာ မထုိင္နုိင္ဘဲ ေ၀ဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာတတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
ငါး။    ။အဆင္း၊အသံ၊အန႔ံ၊စားစရာ၊ေတြ႔ထိစရာျဖစ္ေသာ ရူပါရုံ၊သဒၵါရုံ၊ဂႏၶာရုံ၊ရသာရုံ၊ေဖါ႒ဗၺာရုံဟူေသာ အာရုံငါးပါးတုိ႔ကုိ စိတ္ထဲ၌ မထင္လာေအာင္ ဖယ္ရွားရမည္။(ေနရာသေဘာအားျဖင့္လည္း ထုိအာရုံေတြနွင့္ မေရာေအာင္ဖယ္ရွား၍ စိတ္အားျဖင့္လည္း ထုိအာရုံမ်ားသုိ႔ မသြားေအာင္ ေစာင့္စည္းထားရမည္။အကယ္၍ ျမင္ရ ၾကားရေသာ္ ၊ျမင္ကာမတၱ ၾကားကာမတၱျဖင့္ စိတ္ကုိရပ္ေစ၍ ေရွ႔တုိးျပီး မစဥ္းစားဘဲ ေစာင့္စည္းထားရသည္။)
ေရွ႔ျမဲ။   ။မိမိေရွ႔၌ အာရုံကုိ ျမဲျမဲထားရမည္၊ဗုဒၶါနုႆတိဘာ၀နာကမၼ႒ာန္းကုိ အားထုတ္သူျဖစ္လွ်င္ မိမိေရွ႔ မနီးမေ၀း၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ ၾကြေရာက္လာသကဲ့သုိ႔ထင္ျမင္ေအာင္ျမဲျမဲထားရမည္၊ အျခားကမၼ႒ာန္းျဖစ္မူကား ထုိကမၼ႒ာန္းအားေလ်ာ္စြာ စိတ္၏ေရွ႔ေမွာက္၌ အာရုံေရာက္ေအာင္ စိတ္ထဲ၌ ျမဲျမဲထားရမည္။
ပြား၊ ၾကိဳးစား။    ။စိတ္၌ ရာဂ၊ ေဒါသ၊မာန၊ဣႆာ၊မစၧရိယတုိ႔ျဖစ္ေနလွ်င္ “ေသးသိမ္ေသာစိတ္” ဟုေခၚရ၏၊ထုိအကုသုိလ္မ်ား မျဖစ္ဘဲ သဒၶါ၊ပညာ၊သတိ၊သမာဓိ၊၀ီရိယတုိ႔ျဖစ္ေနလွ်င္ “တုိးပြားေသာစိတ္၊ၾကီးျမင့္ေသာစိတ္” ဟုေခၚရ၏၊ထုိသုိ႔ ၾကီးျမင့္တုိးပြားေသာစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္းကုိ “ဘာ၀နာပြား” ဟုေခၚသည္။
(ဗုဒၶါနုႆတိဘာ၀နာ-အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)
လျပည့္၀န္း(သာစည္)
တရားေတာ္ေလးကုိ ဖတ္ယူမွတ္သားျပီး တရားအသိေလးေတြရသြားၾကပါေစ၊ ရသည့္အားေလ်ာ္စြာ က်င့္နုိင္ၾကပါေစ၊ က်င့္နုိင္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ရဲ႔ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြရသြားၾကပါေစ….

လျပည့္ဝန္း   မွ တဆင့္ကူးယူတင္ျပသည္ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ာ

No comments:

Post a Comment