Sunday, February 27, 2011

ဝိပႆနာဆိုတာဘာလဲ..?

ပညတ္ကိုခြာျပီး ပရမတ္ေတြရဲ႔့ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ သေဘာေတြကို သိေအာင္လုပ္တာဝိပႆနာ၊

ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြရဲ့ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တာ ဝိပႆနာ၊

ခႏၶာအရွိနဲ႔ ဥာဏ္အသိကို ကိုက္ေအာင္လုပ္တာ ဝိပႆနာ၊ ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ ေနာက္က မဂ္လိုက္တာ ဝိပႆာနာ၊

အေသကိုအရွင္နဲ႔ၾကည့္တာ ဝိပႆနာ။ ေက်းဇူးရွင္ ခ်မ့္ေျမ႕ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီီးရဲ့ အဆိုအမိန္႔အရ

ရုပ္နာမ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာေတြကို ျဖစ္ေနတဲ့အတိုင္း၊

ရွိေနတဲ့အတိုင္းသတိနဲ႔ေစာင့္ေရွာက္ေနတာဟာ သတိပ႒ာန္ ဝိပႆနာပဲ။ မဇ်ၥိမပဋိပဒါ

အလယ္အလတ္လမ္းအက်င့္ပါပဲ။ အဲဒါမဂၢင္ရွစ္တန္အက်င့္မွန္ပါပဲ။ အတိုခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္…

အထူးၾကည့္တာဝိပႆနာ။ အထူးၾကည့္ေတာ့ အထူးသိိတာေေပ့ါ၊ သမားရိုးက်ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။

ဝိပႆနာမ်က္လံုးနဲ႔ၾကည့္တာ။ သမားရိုးက်ၾကည့္ရင္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢဳိလ္၊ သတၱဝါျမင္မယ္။

သူေဌး၊ ဆင္းရဲသားျမင္မယ္။

အထူးၾကည့္ေတာ့ ေယာက်္း၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢဳိလ္၊ သတၱဝါမဟုတ္ဘူး။ သူေဌး၊ ဆင္းရဲသားမဟုတ္ဘူး။

ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြပဲ အထူးၾကည့္ေတာ့ အထူးျမင္တယ္။ ရုပ္ေတြနာမ္ေတြရဲ့ ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္လာတယ္။

အဲဒါကို ဝိပႆနာလို႔ေခၚတယ္။ ေဝါဟာရေတြရဲ့ အဓိပၸါယ္ကိုသိရင္ ဘာေျပာေနလဲဆိုတာကို

နားလည္ပါတယ္ ဝိပႆနာအေၾကာင္းကို ဘာမွမသိေသးတဲ့ ေယာဂီအသစ္ေတြ

ဝိပႆနာအေၾကာင္းကိုစတင္ေလ့လာသူေတြ အေနနဲ႔ ပထမဆံုး…

ပညတ္နဲ႔ပရမတ္ကို ကြဲကြဲျပားျပားသိရမယ္။ ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြကို က်က်နန နားရွင္းေအာင္သိရမယ္။

ဒါမွ ဝိပႆနာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို သေဘာေပါက္မယ္။ နားလည္မယ္။

ပညတ္ဆိုတာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး နားလည္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နာမည္ေတြကိုေခၚတာ။

အမွန္တကယ္မရွိဘူး။

ဥပမာ.. ေခါင္း၊ ခါး၊ လက္၊ ေျခ၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ကား။ ရထား၊ စသည္အားျဖင့္

လူအမ်ဳိးမ်ဳိးက ေဝါဟာရအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေခၚေနတာ၊ေျပာေနတာလည္းအားလံုးဟာ ပညတ္ေတြပဲ။

ပရမတ္ဆိုတာကေတာ့ အမွန္္တကယ္ရွိတဲ့ သေဘာတရားကို ဆိုလိုတာ။ သေဘာမၽွပဲ။

မ်က္စိနဲ႔လည္းမျမင္ရဘူး၊ ပံုသ႑ာန္လည္းမရွိဘူး၊ အေလးခ်ိန္လည္းမရွိဘူး၊ ထုထည္းလည္းမရွိလို႔

ဆုတ္ကိုင္လို႔လည္းမရဘူး၊ အမႈန္႔ေတြလည္းမဟုတ္ဘူး။ မီးခိုးလည္းမဟုတ္ဘူး၊သေဘာေလးပဲ။

ဥပမာ.. လႈပ္တဲ့သေဘာ၊ နာတဲ့သေဘာ၊ ၾကားတဲ့သေဘာေတြဟာ ပရမတ္ပဲ။ ပရမတ္တရားက စိတ္၊

ေစတသိက၊ ရုပ္၊ နိဗၺာန္ဆိုျပီး(၄)ပါးရွိပါတယ္။

စိတ္နဲ႔ေစတသိက္ကို ေပါင္းျပီး နာမ္လို႔ေခၚတယ္။

နာမ္ရဲ့သေဘာတရားက…

သိတတ္တဲ့သေဘာ၊ ညြတ္တတ္တဲ့သေဘာ၊

ရုပ္ရဲ့သေဘာတရားက…

ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့သေဘာ၊ မသိတဲ့သေဘာ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္ ရုပ္ဆိုတာ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊

ဝါေယာ၊ ဆိုတဲ့ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးအေပါင္းအစုပါပဲ။

လက္ေတြ႔ရႈမွတ္တဲ့အခါ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးရဲ့ ပရမတ္သေဘာေတြကို ရႈမွတ္ရမွာ။

ပထဝီဓာတ္ရဲ့ ပရမတ္သေဘာက…မာမႈသေဘာ၊ ေပ်ာ့မႈသေဘာ။

အာေပါဓာတ္ရဲ့ ပရမတ္သေဘာက…ေလးမႈသေဘာ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈသေဘာ၊ ယိုစီးမႈသေဘာ။

ေတေဇာဓာတ္ရဲ့ ပရမတ္သေဘာက…  ပူမႈသေဘာ၊ ေအးမႈသေဘာ၊ ေပါ့မႈသေဘာ။

ဝါေယာဓာတ္ရဲ့ ပရမတ္သေဘာက…တြန္းကန္တဲ့သေဘာ၊ ေတာင့္တင္းတဲ့သေဘာ၊ လႈပ္ရွားတဲ့သေဘာ။

ရုပ္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဒီေလာက္ေတာ့သိထားရမယ္။ နာမ္အေၾကာင္းေျပာရေအာင္။

စိတ္နဲ႔ေစတသိက္ကိုေပါင္းျပီးေတာ့ ဘာေခၚလဲ။ နာမ္လို႔ေခၚတယ္ေနာ္။

သိမႈေလးကိုစိတ္လို႔ေခၚတာ။ စိတ္တစ္ခုျဖစ္ရင္ ေစတသိက္ေတြလည္း ပါလာတယ္ပဲ။

ေစတသိက္ဆိုတာကလည္း စိတ္ကိုမွီတြယ္ျပီးေတာ့ စိတ္ကိုျခယ္လွယ္ေနတဲ့ စိတ္တစ္မ်ဳိးပါပဲ။

သူေၾကာင့္ အကုသိုလ္စိေတြျဖစ္သြားတာရွိသလို၊ ကုသိုလ္စိတ္ေတြျဖစ္သြားတာလည္းရွိပါတယ္။

ေစတနာဦးေဆာင္တဲ့ ေစတသိက္က အားလံုး(၅၂) လံုးရွိပါတယ္။

ရုပ္(၂၈) ပါးတို႔၊ နာမ္(၅၃)ပါးတိိုိ႔ ဒါေတြကိုအကုန္မသိရင္လည္းဘဲ ဝိပႆနာအားထုပ္လို႔ရပါတယ္။

ဝိပႆနာအားထုပ္တဲ့ေနရာမွာ နည္းသံုးမ်ဳးိရွိပါတယ္။

(၁) စအားထုတ္ကတည္းက ဝိပႆနာကို တိုက္ရိုက္ရႈမွတ္တဲ့ ဝိပႆနာယာနိကနည္း။

(၂) သမထနည္းတစ္ခုခုနဲ႔ သမာဓိထူေထာင္ျပီးေတာ့မွ ဝိပႆနာကို ေျပာင္းျပီးရႈမွတ္တဲ့ သမထဝိပႆနာနည္းနဲ႔

(၃) သမထကိုရႈမွတ္လိုက္၊ ဝိပႆနာကိုရႈမွတ္လိုက္နဲ႔ ႏွစ္ခုတြဲျပီး ရႈမွတ္တဲ့၊ ယုဂနဒၶနည္းဆိုျပီး

သံုးမ်ဳိးရွိပါတယ္။


www.http://thitsarparami.org အတြက္ အရွင္ဓမၼသာရ ဓမၼဒါန ေရးသားပူေဇာ္သည္။

သတၱဝါခပ္သိမ္း၊ တရားကိန္း၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာရွိပါေစ…။

No comments:

Post a Comment